سوله خرپایی شرکت خودروسازی کارمانیا

سال اجرا : 1394
محل اجرا :منطقه ویژه ارگ جدید بم
دهانه (متر): 80(40+40)
ارتفاع مفید(متر) :7/5
مساحت(متر مربع): 14000
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-