سوله خرپایی سالن رنگ خودروسازی کارمانیا

سال اجرا : 1395
محل اجرا :منطقه ویژه ارگ جدیدبم
دهانه (متر): 52(6+40+6)
ارتفاع مفید(متر) :9
مساحت(متر مربع): 6500
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-